เปลี่ยน timezone เป็น ICT ใน centos และ debian

เปลี่ยน timezone เป็น ICT ใน centos และ debian ##ปรับ timezone ของ debian ให้เป็นเวลา malaysia cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Kuala_Lumpur /etc/localtime หรือจะให้ปรับเป็น timezone ของประเทศไทยใน debian ก็ cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime ##ปรับ timezone ของ Centos ให้เป็นเวลา Thai ICT cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime เสร็จแล้วทำการ sync เวลากับ NTP server ครับผม ntpdate clock.nectec.or.th date ดูก็จะได้เวลา ณ ปัจจุบัน

จดไว้ รายชื่อ NTP Server ในไทย

เห็น @icez เล่นอยู่ใน twitter เลยลองไปหาดูบ้าง อันนี้เป็นรายชื่อจาก th.pool.ntp.org ทั้งหมด ทำให้รู้ว่าเกษตรมี NTP Server อยู่ใน Pool ของไทยเกินครึ่ง Name:    ntp.ku.ac.th Address:  158.108.212.149 Name:    fw.eng.ku.ac.th Address:  158.108.32.17 Name:    ilm.live.rmutt.ac.th Address:  203.158.118.3 Name:    time.uni.net.th Address:  202.28.18.72 Name:    itoml.live.rmutt.ac.th Address:  203.158.111.32 Address: 158.108.7.157 Address: 158.108.2.100 อันนี้เป็นรายชื่อ Server ที่รู้จัก แต่ไม่ได้อยู่ใน Pool Name:    delta.cpe.ku.ac.th Address:  158.108.32.3 Name:   time.navy.mi.th Address: 118.175.67.83 Name:    clock.nectec.or.th Address:  202.44.204.114 […]

วิธี Upgrade PHP 5.3 to PHP 5.6 on CentOS 6.7

php -v wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm && rpm -Uvh epel-release-latest-6.noarch.rpm wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm && rpm -Uvh remi-release-6*.rpm   แก้ไขไฟล์  nano /etc/yum.repos.d/remi.repo   จาก enabled=0 เป็น enabled=1   [remi] name=Remi’s RPM repository for Enterprise Linux 6 – $basearch #baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/remi/$basearch/ mirrorlist=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/remi/mirror enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi   [remi-php56] name=Remi’s PHP 5.6 RPM repository for Enterprise Linux 6 – $basearch #baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php56/$basearch/ mirrorlist=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php56/mirror # WARNING: If […]

Check Service ที่กำลัง Run

chkconfig –list | awk ‘/3:on/ { print $1}’ auditd blk-availability crond haldaemon httpd iscsi iscsid lvm2-monitor mdmonitor messagebus mysqld netfs network nmb postfix rsyslog smb sshd sysstat udev-post สำหรับ CentOS 6 service service_name stop chkconfig service_name off หรือ /etc/init.d/service_name stop /sbin/chkconfig service_name off สำหรับ CentOS 7 systemctl stop service_name systemctl disable service_name   ที่มา : http://www.sysadmin.in.th/node/346

ลง vestacp แล้ว error It is highly recommended to remove them before proceeding.

ลง vestacp แล้ว error It is highly recommended to remove them before proceeding. If you want to force installation run this script with -f option: Example: bash vst-install-rhel.sh –force     โดยลบ packages yum remove httpd bind-9 httpd-tools เนื่องจากมี packages อยู่ httpd bind-9   จากนั้น รันคำสั่ง bash vst-install.sh ได้เลย

1 2 3 4