การทำให้ Google Analytics โหลดเร็วขึ้น

วิธีแก้  ในส่วน header ให้ใส่ตามนี้ <html> <head> <title>Hello, world!</title> <script src=”javascript/jquery-1.3.2.min.js” type=”text/javascript”></script> <script src=”javascript/jquery.geekga.min.js” type=”text/javascript”></script> <script type=”text/javascript”> $(document).ready(function() { $().geekGaTrackPage(‘UA-0000000-0’); }); </script>     ห้เปลี่ยน UA-0000000-0 เป็นรหัสของท่าน โหลด jquery-1.3.2.min.js ที่นี้ http://jqueryjs.googlecode.com/files/jquery-1.3.2.min.js และ  jquery.geekga.min.js ที่นี้ http://www.geekology.co.za/download/jquery.geekga.min.js.zip ที่มา: www.geekology.co.za