เปลี่ยน timezone เป็น ICT ใน centos และ debian

เปลี่ยน timezone เป็น ICT ใน centos และ debian ##ปรับ timezone ของ debian ให้เป็นเวลา malaysia cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Kuala_Lumpur /etc/localtime หรือจะให้ปรับเป็น timezone ของประเทศไทยใน debian ก็ cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime ##ปรับ timezone ของ Centos ให้เป็นเวลา Thai ICT cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime เสร็จแล้วทำการ sync เวลากับ NTP server ครับผม ntpdate clock.nectec.or.th date ดูก็จะได้เวลา ณ ปัจจุบัน

Install via APT on Ubuntu

สำหรับ OS Ubuntu 16.04   เพิ่ม deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/debian unifi5 ubiquiti ใน  /etc/apt/sources.list   เพิ่ม GPG Keys:  sudo apt-key adv –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv 06E85760C0A52C50   ติดตั้ง sudo apt-get update sudo apt-get install unifi ที่มา https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/220066768-UniFi-How-to-Install-Update-via-APT-on-Debian-or-Ubuntu

จดไว้ รายชื่อ NTP Server ในไทย

เห็น @icez เล่นอยู่ใน twitter เลยลองไปหาดูบ้าง อันนี้เป็นรายชื่อจาก th.pool.ntp.org ทั้งหมด ทำให้รู้ว่าเกษตรมี NTP Server อยู่ใน Pool ของไทยเกินครึ่ง Name:    ntp.ku.ac.th Address:  158.108.212.149 Name:    fw.eng.ku.ac.th Address:  158.108.32.17 Name:    ilm.live.rmutt.ac.th Address:  203.158.118.3 Name:    time.uni.net.th Address:  202.28.18.72 Name:    itoml.live.rmutt.ac.th Address:  203.158.111.32 Address: 158.108.7.157 Address: 158.108.2.100 อันนี้เป็นรายชื่อ Server ที่รู้จัก แต่ไม่ได้อยู่ใน Pool Name:    delta.cpe.ku.ac.th Address:  158.108.32.3 Name:   time.navy.mi.th Address: 118.175.67.83 Name:    clock.nectec.or.th Address:  202.44.204.114 […]

วิธี Upgrade PHP 5.3 to PHP 5.6 on CentOS 6.7

php -v wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm && rpm -Uvh epel-release-latest-6.noarch.rpm wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm && rpm -Uvh remi-release-6*.rpm   แก้ไขไฟล์  nano /etc/yum.repos.d/remi.repo   จาก enabled=0 เป็น enabled=1   [remi] name=Remi’s RPM repository for Enterprise Linux 6 – $basearch #baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/remi/$basearch/ mirrorlist=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/remi/mirror enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi   [remi-php56] name=Remi’s PHP 5.6 RPM repository for Enterprise Linux 6 – $basearch #baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php56/$basearch/ mirrorlist=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php56/mirror # WARNING: If […]

1 2 3 6