โค้ด ให้ WordPress Update Auto

โค้ด ให้ WordPress Update Auto

นำโค้ดไปใส่ไว้ใน wp-config.php  ท้ายสุด

defined (‘WP_AUTO_UPDATE_CORE’, true);
add_filter( ‘auto_update_plugin’, ‘__return_true’ );
add_filter( ‘auto_update_theme’, ‘__return_true’ );