การติดตั้ง pip บน Centos สำหรับเรียกใช้งาน python

pip install psutil yum install python-devel python-pip pip install psutil pip install —upgrade pip pip install psutil yum install gcc pip install psutil เรียกใช้งาน ไฟล์ line-notify.py  ถ้าไม่ได้ทำการติดตั้ง pip ที่ต้องการทั้งหมด pip install requests เรียกใช้งาน ไฟล์ line-notify.py  อีกครั้ง  

การ reset Password Root in CentOs 7

1. เข้า boot grub menu select option to edit. 2. Select Option to edit (e). 3. – แก้ ro และเพิ่ม rw init=/sysroot/bin/sh. 4.  ออกโดยกด Control+x ทำการ start on single user mode. 5. Now access the system with this command. chroot /sysroot 6. Reset the password. passwd root 7. Update selinux information touch /.autorelabel 8. Exit chroot exit […]

วิธีแก้ไขปัญหา ปลั๊กอิน all-in-one wp migration ขึ้น unlimited extension

วิธีแก้ไขปัญหา ปลั๊กอิน all-in-one wp migration ขึ้น unlimited extension ให้ไปแก้ไขไฟล์ของ ปลั๊กอิน  All-in-One WP Migration  โดยผ่าน FTP   เปิดไฟล์ constants.php  หาคำว่า  AI1WM_MAX_FILE_SIZE  ทำการแก้ไขตามภาพนี้ก็จะได้ ค่า 10GB // ================= // = Max File Size = // ================= define( ‘AI1WM_MAX_FILE_SIZE’, 536870912 * 20 ); จากนั้นกดบันทึก แล้วไป refresh หน้าเว็บก็จะขึ้นเป็น 10GB ตามที่แก้ไขแล้ว Read More : https://www.onepagezen.com/all-in-one-wp-migration-unlimited-extension-free/

Shell Script to Monitor Network, Disk Usage, Uptime, Load Average and RAM Usage บน Linux/Ubuntu

#################################################################################################### # cloudnetwork_monitor.sh # # Written for cloudnetwork.in for the post www.tecmint.com/linux-server-health-monitoring-script/ # # If any bug, report us in the link below # # Free to use/edit/distribute the code below by # # giving proper credit to cloudnetwork.in and Author # # # #################################################################################################### #! /bin/bash # unset any variable which system may be […]

1 2 3 4 5 30