แก้ไฟล์ .htaccess ใน Codeigniter

ตามตัวอย่างใน http://meewebfree.com/site/php-codeigniter/376-remove-index-php-learn-url-in-codeigniter   แก้ไขไฟล์หรือสร้างไฟล์ใหม่ แล้วใส่ RewriteEngine On RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [L]   ไปแก้ /application/config/config.php ไปที่ $config[‘index_page’] = ‘index.php’; ให้เป็น $config[‘index_page’] = ”; แล้วไปแก้ C:\wamp\bin\apache\apache2.4.9\conf\httpd.conf หา LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so ให้เปิดใช้งาน ทดลองการใช้งาน http://localhost/ci/user