สร้าง Dockerfile เพื่อ Run PHP ฉบับ 09032562

เข้าที่เก็บ ไฟล์ ของ Dockerfile  และไฟล์ config cd /home/Dockerfile สร้างโฟลเดอร์ Webserver mkdir /home/Dockerfile/Webserver เข้าไปในโฟลเดอร์ที่สร้างมาใหม่ cd /home/Dockerfile/Webserver   สร้าง Dockerfile แล้วใส่คำสั่ง nano Dockerfile FROM php:5.6.32-apache RUN docker-php-ext-install mysql ทำการ build images docker build -t image-name. เช็คดูว่ามี images ที่สร้างไว้ไหม docker images สร้างไฟล์ shell   โดยใช้คำสั่ง   run-Webserver.sh nano run-Webserver.sh docker run -d \ –name containtername \ –restart always \ -v […]

โค้ด php file-directory-list

โค้ด php file-directory-list Credit : https://github.com/halgatewood/file-directory-list/blob/master/index.php <?php /* Free PHP File Directory Listing Script – Version 1.10 The MIT License (MIT) Copyright (c) 2015 Hal Gatewood Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, […]

Run MariaDB on Docker

สร้าง container สำหรับรัน MariaDB  : docker run –name mariadb -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=12345 -p 3306:3306 -d mariadb:10.2.14 สร้าง container สำหรับใช้งาน PHP MyAdmin : docker run –name phpmyadmin -d –link mariadb:db -p 3636:80 phpmyadmin/phpmyadmin สร้างโฟลเดอร์ tmp ให้ phpmyadmin ใช้ในการ cache กำหนด permission ให้กับโฟลเดอร์ \www\tmp ให้ phpmyadmin เขียนแคชในโฟลเดอร์ดังกล่าวได้เพื่อความรวดเร็วในการทำงานของระบบ phpmyadmin โดยสั่งการผ่าน docker exec  : docker exec phpmyadmin mkdir /www/tmp เข้าใช้งาน ip:3636 […]

แก้ไขปัญหา SSL ขึ้น error “Check your Website for Insecure Links”

วิธีแก้ไข กรณีติดตั้ง SSL Certificate แล้วเข้าหน้า https:// ไม่แสดงรูปกุญแจ Update all Internal Images Links to HTTPS – อัปเดทลิงค์รูปภาพภายในเว็บไซต์ โดย เปลี่ยนจาก http เป็น https เช่น <img src=”https://www.domain.com/images/mypic.jpg”>  หรือใช้ รูปแบบนี้แทน <img src=”images/mypic.jpg”>  หากรูปภาพที่ใช้เป็นรูปภาพที่ ลิงค์มาจากนอกเว็บไซต์ (เรียกว่าการทำ HotLink ถือเป็นการผิดมารยาท) แนะนำให้ Save รูปภาพนั้นเก็บไว้ในเว็บของท่านเอง (โดยใส่เครดิตที่มาไว้ใน alt=”” หรือ title=””) จะช่วยตัดปัญหา Mixed Contents ได้ อ่านเพิ่มเติม HotLink คืออะไร? Update Custom JS, AJAX Libraries to HTTPS – […]

1 2 3 19