มาลองใช้ cadvisor บน docker

docker pull google/cadvisor docker images รัน container docker container run \ –mount type=bind,source=/var/run,target=/var/run \ –mount type=bind,source=/sys,target=/sys,readonly \ –mount type=bind,source=/var/lib/docker,target=/var/lib/docker,readonly \ –publish=8887:8080 \ –detach=true \ –name=cadvisor \ google/cadvisor:latest ทดสอบว่ามี container  มาหรือยัง docker images   วิธีเข้าใช้งาน http://ip:8887

แก้ปัญหา ลืม/ถูก reset Password บน Ubuntu มาดูกันแก้ไง

ทำการ Reboot  Server กด Shift ค้างไว้ตอน boot start เพื่อเข้าสู่ GRUB menu. ตามภาพให้กดปุ่ม E เพื่อเข้าไปแก้ไข หา เลื่อนลงหา  “linux” โดยสังเกตุโดย ro  เปลี่ยนเป็น rw init=/bin/bash ท้ายบรรทัด กดออก Ctrl + X ทำการ boot ใหม่ Type in passwd username. Set your password. mount -rw -o remount / passwd  user หลังจากนั้นสั่ง reboot เครื่องใหม่ เพื่อเข้าตามที่ set password ไว้

การติดตั้ง pip บน Centos สำหรับเรียกใช้งาน python

pip install psutil yum install python-devel python-pip pip install psutil pip install —upgrade pip pip install psutil yum install gcc pip install psutil เรียกใช้งาน ไฟล์ line-notify.py  ถ้าไม่ได้ทำการติดตั้ง pip ที่ต้องการทั้งหมด pip install requests เรียกใช้งาน ไฟล์ line-notify.py  อีกครั้ง  

การ reset Password Root in CentOs 7

1. เข้า boot grub menu select option to edit. 2. Select Option to edit (e). 3. – แก้ ro และเพิ่ม rw init=/sysroot/bin/sh. 4.  ออกโดยกด Control+x ทำการ start on single user mode. 5. Now access the system with this command. chroot /sysroot 6. Reset the password. passwd root 7. Update selinux information touch /.autorelabel 8. Exit chroot exit […]

Shell Script to Monitor Network, Disk Usage, Uptime, Load Average and RAM Usage บน Linux/Ubuntu

#################################################################################################### # cloudnetwork_monitor.sh # # Written for cloudnetwork.in for the post www.tecmint.com/linux-server-health-monitoring-script/ # # If any bug, report us in the link below # # Free to use/edit/distribute the code below by # # giving proper credit to cloudnetwork.in and Author # # # #################################################################################################### #! /bin/bash # unset any variable which system may be […]

1 2 3 4 19