ประสบการณ์การติดตั้ง phpMyAdmin CentOs 6.x vs CentOs 7.x

ประสบการณ์การติดตั้ง phpMyAdmin CentOs 6.x vs CentOs 7.x จากปัญหา Forbidden You don’t have permission to access /phpmyadmin/ on this server.   มาดูวิธีแก้ปัญหากัน CentOs 6.x มีการแก้ Require ip 172.16.0.x เป็น ip ของเราเอง และเพิ่ม  Allow from All <IfModule mod_authz_core.c> # Apache 2.4 Require ip 172.16.0.x </IfModule> <IfModule !mod_authz_core.c> # Apache 2.2 Order Deny,Allow #Deny from All Allow from […]

การ reset Password Root in CentOs 6

Step1:ตั้งค่าให้ boot CD/iso       Step 2:กดปุ่ม a               .             Step 3:  พิมพ์ 1 Enter           Step 4: รอสักครู่จะเข้าหน้า command ให้พิมพ์ passwd เพื่อทำการเปลี่ยน password             Step 5: เสร็จแล้ว reboot   ที่มา : https://lintut.com/reset-forgotten-root-password-in-centos/

Upgrade PHP version 5.4 to 5.6 on CentOS 7

php -v rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/epel-release.rpm rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm yum remove php-common install PHP 5.5 # yum install -y php56w php56w-opcache php56w-xml php56w-mcrypt php56w-gd php56w-devel php56w-mysql php56w-intl php56w-mbstring systemctl restart httpd.service php -v  

1 2 3 4 5 19