แก้ไฟล์ .htaccess ใน Codeigniter

ตามตัวอย่างใน http://meewebfree.com/site/php-codeigniter/376-remove-index-php-learn-url-in-codeigniter   แก้ไขไฟล์หรือสร้างไฟล์ใหม่ แล้วใส่ RewriteEngine On RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [L]   ไปแก้ /application/config/config.php ไปที่ $config[‘index_page’] = ‘index.php’; ให้เป็น $config[‘index_page’] = ”; แล้วไปแก้ C:\wamp\bin\apache\apache2.4.9\conf\httpd.conf หา LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so ให้เปิดใช้งาน ทดลองการใช้งาน http://localhost/ci/user

ปัญหา mysql ใน php v. ใหม่

ประสบการณ์ใหม่ คำสั่ง sql เนื่องจาก php v. หลังๆ นี่เปลี่ยนไปหลายคำสั่ง จากปัญหา พึ่งเจอมาคือ ตอนเช็ค คำสั่ง mysql ปกติจะใช้ die กัน แต่ลองหันมาเปลี่ยนเป็น mysql_error ก็สามารถใช้งานได้ปกติ ตัวอย่าง   $conn = mysql_connect($dbhost , $dbuname, $dbpass) or die(“connect error”); mysql_select_db($dbname ) or die (“Database error”); เป็น $conn = mysql_connect($dbhost , $dbuname, $dbpass) or mysql_error(“connect error”); mysql_select_db($dbname ) or mysql_error(“Database error”);  

คำสั่ง import sql ไฟล์ก้อนใหญ่

คำสั่ง import .sql ไฟล์ก้อนใหญ่ เช่น 50MB ขึ้นไป ทำการอัพโหลดไฟล์ .sql ไปไว้ยัง FTP ของเรา เช่นนำไว้หน้า Path หลักของเว็บเรา ใช้ command โดยใช้ putty เข้าไป แล้วเข้า Path ที่ได้ทำการอัพโหลดไฟล์ไป ใช้คำสั่ง mysql -u username -p password database name < database name.sql mysql -u test -p 123 test < test.sql หลังจากนั้นเข้า http://domain/phpmyadmin เข้าไปเช็คได้เลย รับรองข้อมูลเข้าหมดแน่

1 2 3 4