สร้าง Dockerfile เพื่อ Run PHP ฉบับ 09032562

เข้าที่เก็บ ไฟล์ ของ Dockerfile  และไฟล์ config cd /home/Dockerfile สร้างโฟลเดอร์ Webserver mkdir /home/Dockerfile/Webserver เข้าไปในโฟลเดอร์ที่สร้างมาใหม่ cd /home/Dockerfile/Webserver   สร้าง Dockerfile แล้วใส่คำสั่ง nano Dockerfile FROM php:5.6.32-apache RUN docker-php-ext-install mysql ทำการ build images docker build -t image-name. เช็คดูว่ามี images ที่สร้างไว้ไหม docker images สร้างไฟล์ shell   โดยใช้คำสั่ง   run-Webserver.sh nano run-Webserver.sh docker run -d \ –name containtername \ –restart always \ -v […]